Network Associate » Khóa học CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions (200-301)

Thời gian khóa học: 130 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Có kiến thức về các thành phần và hoạt động cơ bản của máy tính.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) là chứng chỉ khởi đầu của lĩnh vực quản trị mạng, bảo mật của Cisco nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) tại WAREN được thiết kế phù hợp với môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam, khóa học CCNA (200-301) cung cấp kiến thức đầy đủ từ hạ tầng mạng (Routing & Switching), Security, Wireless, Cloud, Service Provider, Design, Automation, Programming. Với các kiến thức được trang bị trong khóa học CCNA (200-301) bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu khắc khe nhất của doanh nghiệp.

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) bao gồm những chủ đề chính sau:

 • Network Fundamentals
 • Network Access
 • IP connectivity
 • IP Service
 • Security fundamentals
 • Automation and programmability

Network Fundamentals

 • Compare and contrast OSI and TCP/IP models
 • Compare and contrast TCP and UDP protocols
 • Compare and contrast IPv4 address types

ü  Unicast

ü  Broadcast

ü  Multicast

 • Describe the need for private IPv4 addressing
 • Configure, verify, and troubleshoot IPv4 addressing and subnetting

Initial Device Configuration

 • Configure and verify device management
 • Using Cisco Discovery Protocol or LLDP for device discovery
 • Configure and verify initial device configuration
 • Perform device maintenance:

ü  Cisco IOS upgrades and recovery (SCP, FTP, TFTP, and MD5 verify)

ü  Password recovery and configuration register

ü  Ping and traceroute with extended option

ü  Backup and restore device configuration

 • Access to device:

ü  Telnet/SSH

ü  Login banner

ü  Local authentication

 • Secure password

LAN Switching Technologies

 • Describe and verify switching concepts

ü  MAC learning and aging

ü  Frame switching

ü  Frame flooding

ü  MAC address table

 • Interpret Ethernet frame format
 • Configure, verify, and troubleshoot VLANs (normal/extended range) spanning multiple switches

ü  Access ports (data and voice)

ü  Default VLAN

ü  PoE

 • Configure, verify, and troubleshoot interswitch connectivity

ü  Trunk ports

ü  Add and remove VLANs on a trunk

ü  DTP, VTP (v1&v2), and 802.1Q

ü  Native VLAN

 • Configure, verify, and troubleshoot STP protocols

ü  STP mode (PVST+ and RPVST+)

ü  STP root bridge selection

ü  PortFast

 • Configure, verify, and troubleshoot (Layer 2/Layer 3) EtherChannel

ü  Static

ü  PAGP

ü  LACP

 • Configure, verify, and troubleshoot inter-VLAN routing

ü  Router on a stick

ü  SVI

 • Describe the purpose of first hop redundancy protocol

ü  HSRP

ü  VRRP

Routing Technologies

 • Describe the routing concepts

ü  Packet handling along the path through a network

ü  Forwarding decision based on route lookup

ü  Frame rewrite

 • Interpret the components of a routing table

ü  Prefix

ü  Network mask

ü  Next hop

ü  Routing protocol code

ü  Administrative distance

ü  Metric

ü  Gateway of last resort

 • Determine how a router makes a forwarding decision by default

ü  Longest match

ü  Administrative distance

ü  Routing protocol metric

 • Compare and contrast 

ü  Static routing and dynamic routing

ü  Distance vector and link state routing protocols

ü  Interior and exterior routing protocols

 • Configure, verify, and troubleshoot 

ü  RIPv2 for IPv4

ü  Single area OSPFv2 for IPv4

 • Troubleshoot basic Layer 3 end-to-end connectivity issues

Infrastructure Services

 • Configure and verify inside source NAT using static and pools
 • Configure and verify NTP operating in a client and server mode
 • Explain the role of DHCP and DNS within the network
 • Explain the function of SNMP in network operations
 • Describe the use of syslog features including facilities and levels
 • Configure and verify DHCP client and relay
 • Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking, queuing, congestion, policing, shaping
 • Configure network devices for remote access using SSH

Topology architectures

 • 2 tier
 • 3 tier
 • Spine-leaf
 • WAN
 • MPLS
 • Metro Ethernet
 • Broadband 
 • Configure, verify, and troubleshoot PPPoE client-side interfaces using local authentication
 • Small office/home office (SOHO)
 • On-premises and cloud
 • Explain virtualization fundamentals (virtual machines)
 • Next-generation firewalls and IPS
 • Controllers (Cisco DNA Center and WLC)

Cisco Wireless Architectures

 • Describe wireless principles:

ü  Nonoverlapping Wi-Fi channels

ü  SSID

ü  RF

ü  Encryption

 • Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes
 • Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP,WLC, access/trunk ports, and LAG)
 • Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP,HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)
 • Configure the components of a wireless LAN access for client   connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings
 • Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)
 • Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI

Infrastructure Security

 • Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)
 • Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)
 • Configure device access control using local passwords
 • Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)
 • Describe remote access and site-to-site VPNs
 • Configure and verify access control lists
 • Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)
 • Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts

Automation and Programmability

 • Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)

ü  Separation of control plane and data plane

ü  North-bound and south-bound APIs

 • Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management
 • Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)
 • Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible
 • Interpret JSON encoded data

IPv6

 • Configure and verify IPv6 Stateless Address Auto Configuration
 • Compare and contrast IPv6 address types

ü  Global unicast

ü  Unique local

ü  Link local

ü  Multicast

ü  Modified EUI 64

ü  Autoconfiguration

ü  Anycast

 • Configure, verify, and troubleshoot 

ü  IPv6 static routing

SCHEDULE CHƯƠNG TRÌNH CCNA (200-301)

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

 

NETWORK BASIC

1

LT:

 • Mạng cơ bản 
 • Mô hình OSI, TCP/IP
 • Application, Presentation, Session

2

LT:

 • Transport Layer
 • Network Layer

3

LT:

 • IPv4 – Subnetting  
 • VLSM + CIDR

4

LT:

 • Data Link Layer
 • ARP
 • Physical Layer, Cable

5

LT, LAB: Giới thiệu Router và các câu lệnh cơ bản

6

LT, LAB: CDP, LLDP, Telnet, SSH

7

LT, LAB: Backup, khôi phục cấu hình, mật khẩu

8

LT:

 • Tổng quan về định tuyến, định tuyến tĩnh. 
 • Sử dụng các tiện ích kiểm tra mạng như ping, tracer route

9

LAB:

 • Định tuyến tĩnh

10

LAB:

 • Dự phòng đường đi với (Administrative Distance) 
 • Proxy ARP 

 

SWITCH

11

LT, LAB: Tổng quan hoạt động của Switch và PoE

12

LT:

 • Vlan, Trunking, VTP 
 • Các loại port (access, trunk)

13

LAB: Vlan, Trunking, VTP

14

LT, Lab: 

 • Router-on-a-Stick,
 • SVI 
 • DHCP

15

LT: STP,  Rapid STP, PortFast

16

LAB: STP và PortFast

17

LT, LAB: EtherChannel (LACP, PaGP)

18

LT, LAB: HSRP

19

Bài kiểm tra lý thuyết 1 (Chủ đề mạng căn bản và Switch)

 

SECURITY

20

LT: Tổng quan

 • Các khái niệm an toàn thông tin, các loại tấn công mạng phổ biến.
 • Chương trình an toàn thông tin

21

LT, LAB: 

 • Bảo mật quản trị truy cập thiết bị
 • Xác thực và phân quyền quản trị tập trung với dịch vụ AAA (Local và Server Based)

22

LT, LAB: L2 Security 

 • Port Security
 • DHCP Snooping
 • Dynamic ARP Inspection

23

LT: Access Control List (ACL)

24

LAB: Access Control List

25

LT: Network Address Translation (NAT)

26

LAB: NAT

27

LAB: Tổng hợp chủ đề Switch, ACL, NAT

 

WIRELESS

28

LT Tổng quan:

 • Wifi Channels, SSID, RF, Encryption.
 • Wireless Architecture , AP Mode và WLC.
 • Wireless Security ( WPA, WPA2, WPA3)

29

LAB: Cấu hình Cisco AP dùng WPA2 PSK

 

ROUTING

30

LT: Tổng quan:

 • Tiến trình chọn đường (Longest Match, Administrative, Metric)
 • Các giao thức định tuyến động (Distance Vector, Link State)

LAB:

 • Giao thức định tuyến  RIP

31

LT:  OSPFv2

32

LAB: OSPFv2

33

LAB: Floating Static Route

34

LAB Tổng hợp chủ đề định tuyến

 

MISC

35

LT Tổng quan:

 • WAN ( MPLS, Metro Ethernet, Broadband, PPPOE)
 • VPN (Remote-Access, Site-to-Site)

LAB: PPPoE

36

LT Tổng quan:

 • Các kiến trúc mạng (2 tire, 3 tire, Spine-leaf)
 • Cloud
 • Virtualization
 • Next-Generation Firewalls và IPS
 • QoS

37

LT, LAB Syslog, SNMP, NTP

 

AUTOMATION và PROGRAMMABILITY

38

LT Mô tả:

 • Controller-Based và Software defined achitectures (overlay, underlay và fabric)
 • Đặc điểm của REST-BASED APIs
 • Công cụ quản lý cấu hình (Puppet, Chef, Ansible)
 • Data Encoding (XML, JSON)

Demo: 

 • Cấu hình cơ bản Cisco ASAv với REST API
 • Cấu hình cơ bản Cisco CSRv với NETCONF API

 

IPv6

39

LT, LAB: IPv6

 

LAB TỔNG HỢP

40

Lab tổng hợp 1

41

Lab tổng hợp 2

42

Bài kiểm tra lý thuyết 2 (Chủ đề Security, Wireless, Routing, IPv6)

43

BÀI THI LAB CCNA CUỐI KHÓA

Chương trình đào tạo