Bootcamp Training » Khóa học CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)

Thời gian khóa học: 40 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học CCNA Routing & Switching hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa học CCNP SWITCH cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco; cung cấp các kiến thức và kỹ thuật cấu hình bảo mật trên Switch, các kỹ thuật đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống.
 • Khóa học CCNP SWITCH là một trong ba khóa học chương trình CCNP Routing & Swiching (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khóa học: 

 • Triển khai được hệ thống VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và cấu hình tối ưu hệ thống Spanning Tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Cấu hình định tuyến giữa các VLAN.
 • Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên Switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.

Layer 2 Technologies

Configure and verify VLANs:

 • Access ports
 • VLAN database

Normal, extended VLAN, voice VLAN

Configure and verify trunking:

 • VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning
 • dot1Q
 • Native VLAN
 • Manual pruning

Configure and verify spanning tree:

 • PVST+, RPVST+, MST
 • Switch priority, port priority, path cost, STP timers
 • PortFast, BPDUguard, BPDUfilter
 • Loopguard and Rootguard

Configure and verify switch administration:

 • SDM templates
 • Managing MAC address table
 • Troubleshoot Err-disable recovery

Configure and verify other LAN switching technologies:

 • SPAN, RSPAN

Layer 3 Technologies

Inter-routing VLANs

 • Router on a stick
 • Switch Virtual Interface (SVI)
 • Routed Port

Configure and verify EtherChannels

 • LACP, PAgP, manual
 • Layer 2, Layer 3
 • Load balancing
 • EtherChannel misconfiguration guard

Describe chassis virtualization and aggregation technologies

 • Stackwise

Configure and verify first-hop redundancy protocols:

 • HSRP, VRRP, GLBP

Infrastructure Security

Configure and verify switch security features

 • DHCP snooping
 • IP Source Guard
 • Dynamic ARP inspection
 • Port security
 • Private VLAN
 • Storm control

Describe device security using Cisco IOS AAA with TACACS+ and RADIUS

 • AAA with TACACS+ and RADIUS
 • Local privilege authorization fallback

Infrastructure Services

Configure and verify SNMP:

 • v2
 • v3

Configure and verify logging:

 • Local logging, syslog, debugs, conditional debugs
 • Timestamps

Configure and verify Network Time Protocol (NTP):

 • NTP master, client, version 4
 • NTP authentication

Configure and verify Cisco NetFlow:

 • NetFlow v5, v9
 • Local retrieval
 • Export (configuration only)

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

1

 • Configure and verify VLANs:
  • Access ports
  • VLAN database
  • Normal, extended VLAN, voice VLAN
 • Configure and verify trunking:
  • VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning
  • dot1Q
  • Native VLAN
  • Manual pruning

2

 • Configure and verify spanning tree:
  • PVST+, RPVST+, MST
  • Switch priority, port priority, path cost, STP timers

3

 • Configure and verify spanning tree toolkits:
  • PortFast, BPDUguard, BPDUfilter
  • Loopguard and Rootguard
 • Configure and verify other LAN switching technologies:
  • SPAN, RSPAN

4

 • Inter-routing VLANs:
  • Router on a stick
  • Switch Virtual Interface (SVI)
  • Routed Port

5

 • Configure and verify switch administration:
 • SDM templates
 • Managing MAC address table
 • Troubleshoot Err-disable recovery

6

 • Configure and verify EtherChannels:
  • LACP, PAgP, manual
  • Layer 2, Layer 3
  • Load balancing
  • EtherChannel misconfiguration guard
 • Describe chassis virtualization and aggregation technologies:
  • Stackwise

7

 • Configure and verify first-hop redundancy protocols
  • HSRP, VRRP, GLBP

8

 • Configure and verify switch security features
  • DHCP snooping
  • IP Source Guard
  • Dynamic ARP inspection
  • Port security
  • Private VLAN
  • Storm control

9

 • Describe device security using Cisco IOS AAA with TACACS+ and RADIUS
  • AAA with TACACS+ and RADIUS
  • Local privilege authorization fallback

10

 • Configure and verify SNMP
  • v2
  • v3
 • Configure and verify logging
  • Local logging, syslog, debugs, conditional debugs
  • Timestamps
 • Configure and verify Network Time Protocol (NTP)
  • NTP master, client, version 3, version 4
  • NTP authentication
 • Configure and verify Cisco NetFlow
  • NetFlow v5, v9
  • Local retrieval
  • Export (configuration only)
Chương trình đào tạo