» Khóa học CCSA (CheckPoint) - Check Point Certified Security Administrator

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành khóa học CCNA hoặc tương đương. Có kiến thức về Window Server và (hoặc) Linux.

WAREN khuyến nghị: Hoàn thành khóa học CCNP ENCORE hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khoá học Check Point Certified Security Administrator (CCSA)  là khoá học cơ bản về bảo mật cơ bản trong hệ thống chứng chỉ của Check Point. Nội dung chương trình giúp cho học viên nâng cao kiến thức về hệ điều hành GAIA. Khoá học CCSA sẽ mang đến cho bạn kiến thức để khởi động, cấu hình và quản lý các hoạt động của Check Point Security Gateway cũng như là hệ thống phần mềm quản lý Blades trên hệ điều hành GAIA.

Khoá học CCSA cung cấp kiến thức nền tảng về bảo mật của Check Point giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn là CCSEvà CCSM.

COURSE TOPICS

Introduction to Check Point technology 

Deployment platforms 

Introduction to the Security Policy 

Monitoring traffic and connections 

Network Address Translation 

Using SmartUpdate 

User management and authentication 

Identity Awareness 

Introduction to Check Point VPNs

LAB EXERCISE

Apply commands in the Command Line Interface

Working with Administrators and performing backups.

Creating objects and rules

Saving, installing and testing a Security Policy

Defining new policies and combining them

Creating DMZ related objects and rules

Working with SmartView Tracker and 

SmartView Monitor

Configuring and testing Hide and Static NAT 

Configuring and testing Identify Awareness

Defining VPN domains and testing encryption 

Working with queries in SmartLog

COURSE OBJECTIVES

Design and install a distributed environment and install a Security Gateway

Create and configure network, host, and gateway objects

Verify SIC establishment

Create a basic rulebase in SmartDashboard Evaluate existing policies and optimize the rules Maintain the Security Management Server

Use queries to monitor IPS and network traffic

Use packet data to generate reports, troubleshoot system and security issues, and ensure network functionality

Use SmartView Monitor to configure alerts

Configure NAT rules on Web and Gateway servers

Monitor remote Gateways using SmartUpdate

Upgrade and attach product licenses using

SmartUpdate

Manage users and user access to the corporate LAN

Use Identity Awareness to provide granular level access to network resources

Acquire user information used by the Security Gateway to control access

Define Access Roles for use in an Identity Awareness rule

Implement Identity Awareness in the Firewall rulebase

Configure certificate-based, site-to-site VPNs

Configure permanent tunnels for remote access

Configure VPN tunnel sharing

Review the foundation of a query and build a custom query

COURSE TOPICS

LAB EXERCISE

 • Introduction to Check Point technology 
 • Deployment platforms 
 • Introduction to the Security Policy 
 • Monitoring traffic and connections 
 • Network Address Translation 
 • Using SmartUpdate 
 • User management and authentication 
 • Identity Awareness 
 • Introduction to Check Point VPNs
 • Apply commands in the Command Line Interface
 • Working with Administrators and performing backups.
 • Creating objects and rules
 • Saving, installing and testing a Security Policy
 • Defining new policies and combining them
 • Creating DMZ related objects and rules
 • Working with SmartView Tracker and 
 • SmartView Monitor
 • Configuring and testing Hide and Static NAT 
 • Configuring and testing Identify Awareness
 • Defining VPN domains and testing encryption 
 • Working with queries in SmartLog

COURSE OBJECTIVES

 • Design and install a distributed environment and install a Security Gateway
 • Create and configure network, host, and gateway objects
 • Verify SIC establishment
 • Create a basic rulebase in SmartDashboard Evaluate existing policies and optimize the rules Maintain the Security Management Server
 • Use queries to monitor IPS and network traffic
 • Use packet data to generate reports, troubleshoot system and security issues, and ensure network functionality
 • Use SmartView Monitor to configure alerts
 • Configure NAT rules on Web and Gateway servers
 • Monitor remote Gateways using SmartUpdate
 • Upgrade and attach product licenses using
 • SmartUpdate
 • Manage users and user access to the corporate LAN
 • Use Identity Awareness to provide granular level access to network resources
 • Acquire user information used by the Security Gateway to control access
 • Define Access Roles for use in an Identity Awareness rule
 • Implement Identity Awareness in the Firewall rulebase
 • Configure certificate-based, site-to-site VPNs
 • Configure permanent tunnels for remote access
 • Configure VPN tunnel sharing
 • Review the foundation of a query and build a custom query