» Khóa học Juniper Networks Certified Associate (JNCIA-Junos)

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành chương trình học Cisco CCNA hoặc kiến thức tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa học Junos, Associate (JNCIA-Junos) chứng chỉ khởi đầu của lĩnh vực quản trị mạng, bảo mật của Juniper nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.
 • Khóa học Junos, Associate (JNCIA-Junos) tại WAREN được thiết kế phù hợp với môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam, khóa học cung cấp kiến thức đầy đủ từ hạ tầng mạng Routing, Switching và Security. Với các kiến thức được trang bị trong khóa học bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu khắc khe nhất của doanh nghiệp.
 • Khóa học Junos, Associate (JNCIA-Junos) bao gồm những chủ đề chính sau:
 • Networking Fundamentals
 • Junos OS Fundamentals
 • User Interfaces
 • Configuration Basics
 • Operational Monitoring and Maintenance
 • Routing Fundamentals
 • Routing Policy and Firewall Filters

Junos OS Fundamentals

Cung cấp kiến thức về kiến trúc, cơ chế xử lý và hoạt động của Junos OS:

 • Software architecture
 • Control and forwarding planes
 • Routing Engine and Packet Forwarding Engine
 • Transit traffic processing
 • Exception traffic

User Interfaces

Cung cấp kiến thức về khái niệm, hoạt động hoặc chức năng của giao diện người dùng Junos:

 • CLI functionality
 • CLI modes
 • CLI navigation
 • CLI Help
 • Filtering output
 • Active versus candidate configuration
 • Reverting to previous configurations
 • Modifying, managing, and saving configuration files
 • Viewing, comparing, and loading configuration files
 • J-Web (core/common functionality only)

Configuration Basics

Các thành phần và chức năng cấu hình quan trọng thiết bị Junos:

 • Factory-default state
 • Initial configuration
 • User accounts
 • Login classes
 • User authentication methods
 • Interface types and properties
 • Configuration groups
 • Additional initial configuration elements, such as NTP, SNMP, and syslog
 • Configuration archival
 • Logging and tracing
 • Rescue configuration

Operational Monitoring and Maintenance

Cung cấp các phương pháp giám sát, bảo trì các thiết bị Junos:

 • Show commands
 • Monitor commands
 • Interface statistics and errors
 • Network tools, such as ping, traceroute, telnet, SSH, and so on
 • Junos OS installation and upgrades
 • Powering on and shutting down Junos devices
 • Root password recovery

Routing Fundamentals

Hiểu và cấu hình chức năng định tuyến cơ bản cho các thiết bị Junos:

 • Traffic forwarding concepts
 • Routing tables
 • Routing versus forwarding tables
 • Route preference
 • Routing instances
 • Static routing
 • Advantages of and use cases for dynamic routing protocols

Routing Policy and Firewall Filters

Cung cấp kiến thức về khái niệm, chức năng của chính sách định tuyến và bộ lọc tường lửa trên thiết bị Junos:

 • Default routing policies
 • Import and export policies
 • Routing policy flow
 • Effect of policies on routes and routing tables
 • Policy structure and terms
 • Policy match criteria, match types, and actions
 • Firewall filter concepts
 • Filter structure and terms
 • Filter match criteria and actions
 • Effect of filters on packets
 • Unicast reverse-path-forwarding (RPF)