Khóa học Palo Alto » KHÓA HỌC PALO ALTO NETWORK CERTIFIED NETWORK SECURITY ENGINEER (PCNSE)

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Điều kiện: Đã hoàn thành chương trình PCNSA (Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator).

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Chứng nhận PALO ALTO NETWORKS CERTIFIED SECURITY ENGINEERS (PCNSE) chứng minh rằng một người có kiến thức chuyên sâu về khả năng vận hành, thiết kế triển khai tường lửa, thực thi các chính sách đa dạng để bảo vệ hệ thống chống lại các mối đe dọa theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo khả năng dự phòng (HA). Kết hợp với thiết bị quản lý tập trung Panorama™, cho phép cấu hình tập trung và lưu trữ logs tập trung, lập báo cáo một cách linh hoạt cho toàn bộ hệ thống tường lửa ở quy mô lớn.

Tham dự khóa học này giúp trang bị kiến thức cần thiết cho kỳ thi để đạt chứng nhận PCNSE.

Global Protect

 • GlobalProtect overview
 • Preparing the firewall for GlobalProtect
 • Configuration: GlobalProtect portal 
 • Configuration: GlobalProtect gateway
 • Configuration: GlobalProtect agents

Site-to-Site VPNs

 • Site-to-site VPN 
 • Configuring site-to-site tunnels

Captive Portal

 • Authentication Policy with Captive Portal 
 • Multi-Factor Authentication overview

Virtual System

 • Overview
 • Deployment Scenarios
 • Platform Support
 • Use Case

QoS

 • Policing and shaping
 • Classification and Bandwidth Limitation
 • Forwarding class, priority queues and schedulers
 • Packet marking
 • Use Case

Zone & Dos Protection

 • Blocking threats using network segmentation
 • Blocking threats using Zone Protection Profiles
 • Blocking threats using DoS Protection policy
 • Blocking threats using packet buffer protection

Active/Passive High Availability

 • HA components and operation
 • Active/passive HA configuration
 • Monitoring HA state

Deployment Design

 • Tap
 • VirtualWire
 • L2/L3

Panorama Initial Configuration

 • Panorama overview
 • Panorama licenses
 • Services and interface configuration
 • Commit operation
 • Configuration management

Panorama Adding Firewalls

 • Add new firewalls to Panorama
 • Transition a firewall to Panorama management
 • Automatically add many new firewalls to Panorama
 • Upgrade PAN-OS software and perform dynamic updates

Panorama Templates

 • Templates overview
 • Configuring templates

Panorama Device Groups

 • Device group overview
 • Configuring device groups
 • Objects
 • Policies
 • Rule changes archive
 • Granular configuration management

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Global Protect

 • GlobalProtect overview
 • Preparing the firewall for GlobalProtect
 • Configuration: GlobalProtect portal 
 • Configuration: GlobalProtect gateway
 • Configuration: GlobalProtect agents

Site-to-Site VPNs

 • Site-to-site VPN 
 • Configuring site-to-site tunnels

Captive Portal

 • Authentication Policy with Captive Portal 
 • Multi-Factor Authentication overview

Virtual System

 • Overview
 • Deployment Scenarios
 • Platform Support
 • Use Case

QoS

 • Policing and shaping
 • Classification and Bandwidth Limitation
 • Forwarding class, priority queues and schedulers
 • Packet marking
 • Use Case

Zone & Dos Protection

 • Blocking threats using network segmentation
 • Blocking threats using Zone Protection Profiles
 • Blocking threats using DoS Protection policy
 • Blocking threats using packet buffer protection

Active/Passive High Availability

 • HA components and operation
 • Active/passive HA configuration
 • Monitoring HA state

Deployment Design

 • Tap
 • VirtualWire
 • L2/L3

Panorama Initial Configuration

 • Panorama overview
 • Panorama licenses
 • Services and interface configuration
 • Commit operation
 • Configuration management

Panorama Adding Firewalls

 • Add new firewalls to Panorama
 • Transition a firewall to Panorama management
 • Automatically add many new firewalls to Panorama
 • Upgrade PAN-OS software and perform dynamic updates

Panorama Templates

 • Templates overview
 • Configuring templates

Panorama Device Groups

 • Device group overview
 • Configuring device groups
 • Objects
 • Policies
 • Rule changes archive
 • Granular configuration management