Bài viết chuyên đề

Thực hành quan sát giao tiếp và hoạt động của các node IPv6 (CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO IPV6 – PHẦN 13)

02/04/2019 09:25:36

Thực hành quan sát giao tiếp và hoạt động của các node IPv6 (CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO IPV6 – PHẦN 13)

Cấu hình IPv6 trên Cisco router

Để thực hiện kích hoạt định tuyến IPv6 trên một router Cisco, bạn cần thực hiện những thao tác sau đây:

  • Kích hoạt xử lý IPv6 toàn diện (bắt buộc)
  • Cấu hình địa chỉ cho giao diện (bắt buộc)
  • Kiểm tra lại hoạt động của IPv6 và cấu hình địa chỉ (tuỳ chọn)

Cấu hình địa chỉ IPv6 cho router cisco

Để router có thể forward lưu lượng, một địa chỉ IPv6 cần phải được cấu hình trên giao diện để có thể chuyển tiếp lưu lượng trên giao diện. Việc cấu hình một địa chỉ toàn cầu (global) hay địa chỉ site local trên một giao diện router Cisco sẽ tự động cấu hình địa chỉ IPv6 link-local và kích hoạt IPv6 cho giao diện đó. Giao diện được cấu hình tự động tham gia những nhóm multicast bắt buộc sau đây cho đường link:

  • Nhóm multicast Solicited-node FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104 cho mỗi địa chỉ unicast và anycast được gắn cho giao diện. 
  • Nhóm multicast mọi node phạm vi link FF02:0:0:0:0:0:0:1
  • Nhóm multicast mọi router phạm vi link FF02:0:0:0:0:0:0:2

Giới thiệu một số lệnh cơ bản kích hoạt và cấu hình địa chỉ IPv6 trên giao diện router Cisco. Tập hợp các lệnh làm việc với IPv6 các bạn có thể tìm kiếm trên website Cisco (Bảng 1)

Kích hoạt ipv6 protocol toàn diện

Trong chế độ global config

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Lệnh này sẽ kích hoạt chuyển tiếp gói tin IPv6 unicast

Cấu hình địa chỉ IPv6 cho giao diện

Cần vào chế độ cấu hình giao diện

Router(config)# interface  interface-type  interface-number

1.       Router(config-if)# ipv6 address ipv6-prefixprefix-length [eui-64]

Lệnh này gắn địa chỉ IPv6 toàn cầu cho một giao diện của router và kích hoạt xử lý IPv6 trên giao diện đó.

Nếu cuối lệnh không có từ khóa eui-64. địa chỉ IPv6 trong lệnh phải là địa chỉ cụ thể (128 bít), router sẽ gắn cho giao diện địa chỉ IPv6 toàn cầu, với prefix trong lệnh.

Khi từ khóa eui-64 được sử dụng, prefix địa chỉ bắt buộc phải là /64. Trong trường hợp đó, địa chỉ IPv6 được gắn cho giao diện sẽ dựa trên 64 bít prefix địa chỉ đã cung cấp, 64 bít định danh giao diện sẽ được router tự động xây dựng từ địa chỉ card mạng.

Chú ý: Trong trường hợp sử dụng router quảng bá thông tin để các host trong mạng LAN tự động cấu hình địa chỉ, thì prefix địa chỉ gắn cho giao diện router bắt buộc phải là /64.  

2.       Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address{/prefix-length link-local}

Lệnh thực hiện gắn địa chỉ cho giao diện và kích hoạt xử lý IPv6 trên giao diện.

Nếu dùng lệnh ipv6 address ipv6-addresskhông có từ khóa link-local, lệnh sẽ gắn địa chỉ toàn cầu cho giao diện và kích hoạt IPv6. Địa chỉ link-local của giao diện sẽ được tự động cấu hình

Nếu dùng lệnh ipv6 address có từ khóa link-local sẽ cấu hình địa chỉ link-local trên giao diện. Địa chỉ link-local này được sử dụng thay vì địa chỉ link-local được tự động cấu hình khi IPv6 được kích hoạt trên giao diện đó.

3.       Router(config-if)# ipv6 unnumbered interface-type interface-number

Xác định giao diện không đánh số và kích hoạt xử lý IPv6 trên giao diện đó. Địa chỉ IPv6 toàn cầu của giao diện xác định bởi interface-type interface-number sẽ được sử dụng. (Địa chỉ link-local sẽ tự động tạo ra trên giao diện không đánh số khi xử lý IPv6 được kích hoạt)

4.       Router(config-if)# ipv6 enable

Tự động tạo địa chỉ link-local trên giao diện và kích hoạt xử lý IPv6. Địa chỉ link-local này chỉ có thể được sử dụng để giao tiếp với các node trên cùng một đường link.

Quan sát cấu hình và thông tin

Những cấu hình đối với IPv6 có thể quan sát được khi sử dụng lệnh

Router# show running-config

Router# show ipv6

                access-list   - Tổng hợp access lists

cef                - Cisco Express Forwarding cho IPv6

interface      - Tình trạng giao diện và cấu hình

neighbors    - Hiển thị IPv6 neighbor cache

prefix-list     - Liệt kê IPv6 prefix

protocols     - Thủ tục định tuyến IPv6

route            - Hiển thị bảng thông tin định tuyến

routers         - Hiển thị các IPv6 router local

traffic           - Thống kê lưu lượng IPv6

tunnel          - Tóm tắt về IPv6 tunnel

Xem tiếp Phần 14:  http://waren.vn/chuyen-de/cong-nghe-chuyen-doi-ipv4-sang-ipv6-chuyen-de-dao-tao-ipv6-phan-14.html