WAREN Khai Giảng Khóa Học CCNP Tshoot Dự Án (07/2019)