Lab tổng hợp

LAB CCNP ENTERPRISE CORE (ENCOR 350-401) - CHỦ ĐỀ ROUTING - BÀI 1

09/10/2019 11:30:02

Sơ đồ được chia thành hai AS (AS1 và AS2).

1. AS1:

Chạy các giao thức IGP: RIPv2, OSPF và EIGRP. Thực hiện redistribute theo yêu cầu sau:

1.1.  Redistribute vào EIGRP, đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Thiết lập seed – metric theo các thông số: BW = 100 Mbps, Delay = 1ms, Reliability = 255, Load = 1, MTU = 1500.
 • Mọi route OSPF đều được redistribute vào EIGRP.
 • Chỉ các route RIP có prefix – length 28, 29 mới được redistribute vào EIGRP.

1.2.  Redistribute vào OSPF, đảm bảo các yêu cầu:

 • R3 thấy loopback 0 của R2 có metric – type là E1, cost là 50.
 • Chỉ các route RIP có prefix – length 25 đến 27 mới được redistribute vào OSPF.
 • Ngoại trừ route loopback 0 của R2, mọi route được redistribute vào OSPF đều có seed – metric được thiết lập như mặc định.

1.3.  Hiệu chỉnh AD trên R3 đảm bảo R3 thấy các route được redistribute từ RIP vào có AD = 103.

2. AS2:

 • Chạy giao thức IGP là OSPF có phân vùng như hình vẽ. Đảm bảo mọi địa chỉ trong AS2 thấy nhau.

3. BGP:

 • Chạy BGP giữa các AS, đảm bảo hai AS thấy được mọi địa chỉ của nhau.
 • Hiệu chỉnh trên AS1 để AS1 đi đến loopback 0 của R6 với đường ra khỏi AS1 là qua router R3.
 • Hiệu chỉnh trên AS1 để AS2 đi đến loopback 0 của R1 với đường ra khỏi AS2 là qua router R5

4. IPv6:

 • Đảm bảo hai loopback1 của R1 và R6 thấy nhau.