Lab tổng hợp

LAB CCNP ENTERPRISE ENARSI (300-410) - Bài 1

29/11/2019 11:28:24

Base Config cho bài Lab, add vào EVE: https://drive.google.com/open?id=1ithvdRf5EA1JKnGRAjZtIM0TN6exnQH4

Sơ đồ bài lab

Sơ đồ bài lab

Mô tả:

  • Sơ đồ bài lab gồm một số router giả lập một mạng doanh nghiệp gồm 3 khu vực (area), mỗi khu vực có đường Internet của riêng mình, đồng thời đóng vai trò dự phòng Internet cho các khu vực còn lại.
  • Giao thức định tuyến được sử dụng trên sơ đồ là RIPv2.
  • Trên sơ đồ đã có sẵn cấu hình ban đầu cùng một số lỗi. Học viên được yêu cầu khắc phục các lỗi này để hoàn thành bài lab.
  • Học viên không được sử dụng policy based routing cũng như static route để giải quyết các ticket, trừ khi có sự cho phép tường minh từ đề bài.

Các ticket:

Ticket 1:

Khi các user trên mạng 172.16.5.0/24 của R5 truy nhập đến host 172.16.1.1 của R1, loop xảy ra. Hãy khắc phục vấn đề này.

Trong quá trình khắc phục sự cố, học viên không được can thiệp vào cấu hình của R1.

Sau khi khắc phục xong lỗi, kết quả kiểm tra trên Test_Host phải đạt được như sau:

Test_Host#trace 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 172.16.1.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 172.16.5.1 1 msec 0 msec 0 msec

  2 192.168.45.4 1 msec 1 msec 0 msec

  3 192.168.14.1 1 msec *  4 msec

Ticket 2:

Nhiều vị trí trên mạng không thể truy nhập được đến subnet 172.16.6.0/24 trên R6 (được đại diện bởi địa chỉ 172.16.6.1). Hãy khắc phục vấn đề này.

Sau khi khắc phục xong lỗi, kết quả kiểm tra phải đạt được như sau:

R1#ping 172.16.6.1 source 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.6.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.16.1.1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/11/12 ms

Ticket 3:

Các user tại một số nơi phản ánh rằng họ không thể truy nhập lấy dữ liệu được trên thiết bị tại địa chỉ 192.168.7.1 thuộc chi nhánh R7. Hãy khắc phục vấn đề này.

Sau khi khắc phục xong lỗi, kết quả kiểm tra trên R2 phải đạt được như sau:

R2#ping 192.168.7.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/11/12 ms

Ticket 4:

Các subnet thuộc chi nhánh R3 và R8 không thể đi đến nhau. Hãy khắc phục vấn đề này.

Học viên không được thay đổi cấu hình có sẵn trên R3 và R8 để giải quyết ticket này.

Sau khi khắc phục xong lỗi, các loopback của R3 và R8 phải đi đến được nhau, ví dụ:

R3#ping 172.16.8.1 source 172.16.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.8.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.16.3.1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ticket 5:

Các user thuộc Area 3 phản ánh rằng họ chưa đi được Internet. Hãy khắc phục vấn đề này.

Sau khi khắc phục xong lỗi, kết quả kiểm tra phải đạt được như sau:

R8#ping 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

R9#ping 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

Ticket 6:

Khi một trong các subnet 10.8.0.0/24, 10.8.1.0/24, 10.8.2.0/24 và 10.8.3.0/24 (được giả lập bằng các loopback 80, 81, 82, 83) của R8 down, lưu lượng từ bên ngoài đi đến subnet down thay vì bị drop bỏ thì lại gây ra loop. Hãy khắc phục vấn đề này. Học viên được phép cấu hình một static route để giải quyết ticket này.

Sau khi khắc phục xong, kết quả kiểm tra phải đạt được như sau:

R8(config)#int lo 80

R8(config-if)#shutdown

R2#trace 10.8.0.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.8.0.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 192.168.23.3 2 msec 0 msec 1 msec

  2 192.168.3.8 1 msec 1 msec 1 msec

  3 192.168.3.8 !H  *  !H

(Sau khi kiểm tra xong, học viên nhớ no shutdown lại loopback 80 của R8).

Ticket 7:

Server 192.168.95.1 của chi nhánh R9 hiện không đi đến được. Hãy khắc phục vấn đề này. Sau khi khắc phục xong lỗi, kết quả kiểm tra phải đạt được như sau:

R3#ping 192.168.95.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.95.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ticket 8:

Hai phòng ban tại hai subnet 172.16.2.0/24 của R2 (đại diện bởi loopback 0) và 172.16.10.0/24 của R10 (đại diện bởi loopback 0) phản ánh rằng họ không chia sẻ được dữ liệu với nhau. Hãy khắc phục vấn đề này.

Sau khi khắc phục xong, kết quả kiểm tra phải đạt như sau:

R2#ping 172.16.10.1 source 172.16.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.16.2.1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ticket 9:

Chi nhánh R11 thực hiện cấu hình chính sách chỉ cho phép truy nhập bằng Telnet hoặc HTTP đến Server thuộc mạng 192.168.11.0/24. Tuy nhiên, sau khi cấu hình xong chính sách vừa nêu, nhiều nơi trong mạng phản ánh rằng Server này không thể truy nhập được nữa. Hãy khắc phục vấn đề này.

Sau khi khắc phục xong lỗi, Server này phải có thể truy nhập được bằng Telnet hoặc HTTP như yêu cầu đặt ra từ mọi vị trí trong mạng, ví dụ:

R2#telnet 192.168.11.2

Trying 192.168.11.2 ... Open

 

Password required, but none set

 

[Connection to 192.168.11.2 closed by foreign host]

R2#telnet 192.168.11.2 80

Trying 192.168.11.2, 80 ... Open

get

HTTP/1.1 400 Bad Request

Date: Sun, 06 Jan 2019 17:27:25 GMT

Server: cisco-IOS

Accept-Ranges: none

 

400 Bad Request

[Connection to 192.168.11.2 closed by foreign host]

Ticket 10:

Các host thuộc Area 2 phản ánh rằng họ không thể truy nhập Internet. Hãy khắc phục vấn đề này. Sau khi khắc phục xong lỗi, kết quả kiểm tra phải đạt được như sau:

R10#ping 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms