Lab tổng hợp

LAB TỔNG HỢP - CCNP SECURITY SCORE - CHỦ ĐỀ VPN - BÀI 2

05/10/2019 11:02:18

Sơ Đồ Lab Challenge:

Yêu Cầu:

1. Cấu hình VPN Site-to-Site giữa Router Branch và ASA FW đảm bảo các mạng LAN có thể giao tiếp được với nhau.

2. Cấu hình SSLVPN giữa VPN Client và ASA FW đảm bảo VPN Client có thể truy cập mạng nội bộ của CENTER.

3. Đảm bảo VPN Client cũng có thể truy cập được mạng nội bộ của BRANCH.

TRUNG TÂM WAREN