Lab tổng hợp

LAB TỔNG HỢP - CCNP SECURITY SCORE - CHỦ ĐỀ VPN - BÀI 3

05/10/2019 11:03:41

SƠ ĐỒ BÀI LAB:

YÊU CẦU

  • Cấu hình VPN Site-to-Site giữa Router Branch và Router GW đảm bảo hai mạng nội bộ của BRANCH và CENTER có thể giao tiếp được với nhau, với bộ chính sách như sau:

Phase 1 (ISAKMP)

Hash

SHA

Encryption

AES

DH Group

2

Authentication

PSK

Phase 2 (IPSec)

Hash

ESP-SHA-HMAC

Encryption

ESP-AES

  • Cấu hình SSLVPN giữa VPN Client và ASA FW đảm bảo người dùng VPN Client có thể truy cập mạng nội bộ của CENTER.
  • Đảm bảo VPN Client cũng có thể truy cập được mạng nội bộ của BRANCH qua SSLVPN (VPN Client -> ASA FW -> GW -> BRANCH -> PC Branch).

Lưu ý: Router Internet không được cấu hình bất kỳ phương thức định tuyến nào.

TRUNG TÂM WAREN